when


I. 1. inter кога? WHEN did it happen? кога се случи това? since WHEN? откога? till WHEN? докога
I wonder WHEN it was питам се кога беше това
2. rel когато
at the very time WHEN в момента/точно, когато, и тогава, след което
he stayed till ten WHEN he said he must go той стоя до десет часа и тогава каза, че трябва да си ходи
II. 1. когато, след като
WHEN he entered когато той влезе
come WHEN you like ела, когато искаш
WHEN I had finished когато/след като свърших
say WHEN кажи кога/докъде да спра, кажи колко да сипвам (при наливане на напитки)
2. тогава/времето, когато
do you remember WHEN we were young? помниш ли времето, когато бяхме млади
3. елиптично като, докато, в същото време, когато, въпреки че, макар че, като се има предвид, че и пр.
WHEN at school когато съм/бях на училище
he walks WHEN he might take a taxi той върви пеша, въпреки че би могъл да вземе такси
why use it WHEN it is no good защо го употребяваш, като (знаеш, че) не струва
how can he buy it WHEN he has no money? как да го купи, щом като няма пари? WHEN asking/speaking питайки, говорейки
III. n време, дата
tell me the WHEN and the how кажи ми кога и как
have you fixed the where and WHEN? уточнихте ли къде и кога/мястото и времето? the hows and WHENs of life начинът, по който се случват/стават нещата в живота

Send error button

Вземи линк: