weight


I. 1. тегло, тежест
2. тежест, тежък предмет (за потискане, притискане)
3. сп. гюлле, щанга, гира
4. мярка за тежест
WEIGHTs and measures мерки и теглилки
5. прен. бреме, тежест, товар
that's a great WEIGHT off my mind освободих се от голяма грижа, олекна ми
6. значение, важност, тежест
men of WEIGHT влиятелни хора
7. текст. плътност (на материя)
summer-WEIGHT suit костюм от тънка лятна материя
8. сп. категория на боксъор/борец и пр.
to throw one's WEIGHT about/ground разг. важнича, фукам се, налагам се
II. 1. товаря, натоварвам, претоварвам, натежавам, правя по-тежък
2. прен. обременявам (with с)
прехвърлям товара (upon на, върху)
3. сп. измервам/определям теглото на
4. нагласям да натежи към
to be WEIGHTed in favour of прен. нагоден съм да ползвам/давам предимство на
5. текст. апретирам
6. to WEIGHT down натоварвам, обременявам, притискам


Политехнически речник:
натоварвам; утежнявам, затискам с тежест, напълвам; тегловен; масов; тегло; маса

Send error button

Вземи линк: