Извършен преводОригинален текст:

.Тенденции за развитие на съвременните компютърни системи Характерни черти за първият съдаден цифров компютър ( ENIAC) се изразяват в големината му – бил е огромен, разположен е бил на 170 кв.м, тежал е около 27 тона. Бил е страшно скъп. Консумирал е 150 KW мощност. Като физически размери ENIAC е чудовищен в сравнение с днешните стандарти. В процес на развитие на компютърните системи, те стават много по-компактни и много по-леки. С подобрен дизайн и повишена ергономичност. По този начин те се увеличава тяхната мобилност и цена. Съвременните компютри са много по - енерго - икономични и по - екологични. Те са по - мощни, по - бързи и с по - голяма производителност на ресурсите. Както до сега са се развивали компютърните системи, така и в бъдещето ще се развиват. Бъдещите компютри ще притежават висока мрежова интелигентност, тъй като ще протича голямата скорост на функциониране и ще има голям брой източници на информация. Тази интелигентност ще се постига чрез развитието на приложните програми, които ще търсят, систематизират, обработват и предават необходимата информация в определено време и подходяща форма. В днешно време, производителите на съвременните компютърни системи, се стремят да ги контролират и управляват от разстояние. Пример за такива компоненти са безжичната мишка и клавиатура. В бъдеще има тенденция за развитие на тези услуги. Утрешните компютърни конфигурации ще имат по - лесен и гъвкав начин за връзка с глобалната мрежа. Ще се развият локалния и безжичния начин за връзка с Internet. Също така развитие може да се наблюдава и при периферните устройства на компютърните системи. Целта е да се подобри въвеждането на данните и информирането с различни сканиращи устройства, датчици, видео - камери, регистратори и др. Сигурността, безопасността и надеждността на информационния ресурс, на компютърните системи и мрежи, на информационните и комуникационните технологии, на информационните системи и инфраструктури ще продължават да държат първенство по инвестиции и да бъдат под внимание на информационния мениджмънт. Свободата и правото на избор на човешката личност трябва да бъдат напълно гарантирани или така се очаква от бъдещите компютърни системи и мрежи.Преведен текст:

. Trends in the development of modern computer systems
Traits for Sadaden first digital computer (ENIAC) is expressed in its size? he was huge, was located 170 m, weighed about 27 tons. He was terribly expensive. Consumed power is 150 KW. As physical size ENIAC was enormous compared to today's standards. In the process of developing computer systems, they become much more compact and much lighter. With improved design and enhanced ergonomics. Thus, they increase their mobility and price. Modern computers are much more - energy - and economic - environmental. They are - powerful, more - faster and higher - productivity of resources. As by now have developed computer systems and in the future will develop. Future computers will have greater network intelligence as it will run higher speed of operation and there are many sources of information. This intelligence will be achieved through development of application programs that will search, systematize, process and transmit the necessary information in time and proper form. Nowadays, manufacturers of modern computer systems aim to control and manage from a distance. Examples of such components are wireless mouse and keyboard. In the future there is a tendency to develop these services. Tomorrow's computer systems will have - an easy and flexible way to connect to the Internet. Will develop local and wireless way to connect to the Internet. Also development can be seen with peripheral devices to computer systems. The aim is to improve data entry and information with other scanning devices, sensors, video - cameras, loggers and others. Security, safety and reliability of the information resource of computer systems and networks of information and communication technologies, information systems and infrastructure will continue to hold investments and the championship to account for data management. Freedom and choice of the human person must be fully secured or so expected future computer systems and networks.
Ако сте направили публичен превод и желаете да бъде изтрит, моля изпратете линк на имейла за контакти и той ще бъде премахнат.
Пример за линк: http://www.kakvo.org/ptext/enter-your-text-here-cb7cd1580cedab4eee092684114fbaa9bgen
Всеки превод направен публично с идеята да бъде споделян си има уникален адрес.


Коментирай свободно:

Вземи линк: