Извършен преводОригинален текст:

Smart casual (as distinct from business casual) is a loosely defined dress code, casual, yet "smart" enough to conform to the particular standards of certain Western social groups.[1] Example of a smart casual look.As "smart casual" is not formally defined, the lines between it and the other casual styles (see Western dress code) are often blurred. For example, some may use the term smart casual interchangeably with business casual. It has been suggested that smart casual for men consists of dress trousers—some, but not all definitions may allow jeans or chinos[2]—a long-sleeve dress shirt[3] (tie optional), leather loafers or dressy slip-ons, dress socks, a belt, and, if appropriate, a sport coat. For women, it consists of slacks or a skirt (long or short), a blouse or turtleneck, a fashionable belt, a jacket, a vest, or a sweater coordinated to your outfit, hosiery or socks with boots, flats (leather, suede, or fabric) or mid-heel shoes. Not all definitions allow jeans. Women may also wear jewelry, such as earrings that complement their overall outfit, at least. This category demands a pulled-together, harmonious, complete look with colors, fabrics, shoes, and accessories, for both men and women. [4] Formality is subjective, and in some places, the above would describe 'casual', with smart casual requiring a jacket and tie. [edit] In academia Smart casual is preferred code of dress in academic circles, especially for events which involve speaking in front of an audience, such as lectures or presentations on scientific conferences. The general idea of this dress code is to convey a certain level of informality necessary for proper scientific/academic communication while still commanding a certain degree of authority and respect for the institution. More formal dress codes, such as informal, are generally considered too rigid for an academic environment, and street wear is generally seen as unprofessional. However, other dress codes are used for more ceremonious events. This dress code is almost universally employed by academic staff above the level of postgraduate students, and tweed sports jackets with elbow patches are often considered the archetypal attire for university professors. The form of casual smart dress code most often encountered in academic circles includes (for men) trousers, cotton shirt, plain color or with stripes combined with a wool sweater and a jacket. For women, the style is slightly different. Dress code often includes impressive shoes (brown leather boots for winter months, and some type of flat, preferably with a point, but heels are not required), casual trouser pants or a pencil skirt, a nice but not rigid top, and interesting accessories. Cardigan sweater not required. One of the hallmarks of this style is that brown color is permitted and indeed even encouraged. Other most common colors include various shades of gray and blue. Black is usually avoided as it is considered too official and thus the province of more formal dress codes (although for women, black can be worn, sparingly).Преведен текст:

Smart случаен (за разлика от бизнес случайни) е свободно определено облекло, ежедневни, все още "умни " достатъчно, за да съответстват на конкретните стандарти на някои западни социални групи. [1]

P
Пример за смарт случайни look.As "умни случайни " не е официално определена, линии между него и други случайни стилове (виж Западните код рокля) често са замъглено. Например, някои може да се използва терминът умен случайни взаимозаменяемо с бизнес случайни.

Той е умен, че се появяват случайни за мъже се състои от панталон рокля? Някои, но не всички определения могат да позволят дънки или chinos [2]? Дълъг ръкав риза рокля [3] (вратовръзка по избор), кожени мокасини или елегантен пуловер добавки , рокля чорапи, колан, и, ако е необходимо, спортно палто. За жените, тя се състои от панталони или пола (къси или дълги), блуза или поло, модерен колан, късо яке, една жилетка или пуловер координирани, за да си облекло, трикотаж и чорапи с ботуши, апартаменти (кожа, велур , или плат) или средата на обувки петата. Не всички определения позволи дънки. Жените могат също да носят бижута, като например обеци, които допълват цялостното им облекло, най-малко. Тази категория изисква изтеглен-заедно, хармонично, изглежда пълен с цветове, текстил, обувки, аксесоари, за мъже и жени. [4]

Формалност е субективна, а в някои места, по-горе ще се описва 'случайни ', с интелигентни случайни, изискващи сако и вратовръзка.

[редактиране] В академичните среди
Smart случаен е предпочитан код на облеклото в академичните среди, особено за събития, които включват говори пред публика, като изнася лекции или презентации на научни конференции. Основната идея на тази рокля код е да създаде определено ниво на неформалност, необходими за правилното научно-академична комуникация, докато все още командва определена степен на авторитет и уважение към институцията. Повече официална рокля кодове, като неофициална, по принцип се считат за твърде строга академична среда, и улични износване обикновено разглежда като непрофесионално. Въпреки това, други кодове рокля са използвани за повече церемониален събития.

Това облекло е почти навсякъде, наети от академичния състав над нивото на докторанти, специализанти и туид спортни сака с лакът петна често се считат за архетипна облекло за университетски професори.

Формата на случаен код умни дрехи най-често срещани в академичните среди включва (за мъжете), панталон, памучна риза, обикновен цвят или с ивици в съчетание с една вълна пуловер и яке. За жените е малко по-различен стил. Облечи код често включва впечатляващи обувките (кафяви кожени ботуши за зимните месеци, а някои тип плосък, за предпочитане с една точка, но върха не са задължителни), ежедневни панталони панталони или молив пола, хубаво, но не твърд връх, и интересни аксесоари . Жилетка пуловер не се изисква.

Една от отличителните черти на този стил е, че кафяв цвят е разрешено и наистина дори насърчава. Други най-често срещаните цветове са различни нюанси на сиво и синьо. Черно обикновено се избягва, тъй като се смята за прекалено официална и по този начин на провинция по-официална рокля кодове (въпреки че за жените, черен може да бъде носен, умерено).

Ако сте направили публичен превод и желаете да бъде изтрит, моля изпратете линк на имейла за контакти и той ще бъде премахнат.
Пример за линк: http://www.kakvo.org/ptext/enter-your-text-here-cb7cd1580cedab4eee092684114fbaa9bgen
Всеки превод направен публично с идеята да бъде споделян си има уникален адрес.


Коментирай свободно:

Вземи линк: