Извършен преводОригинален текст:

Summary This course gives students the opportunity to develop the specialist skills and knowledge needed for management within the international hotel industry. Taking a multi-disciplinary approach to the management of international hotel products and services, it helps them to develop a strategic approach to hotel management within the constantly changing global environment. The course is intended for those who wish to focus on the hotel sector and offers the opportunity to combine their studies with either language or tourism options in each year. Back to Search Page Details What's it all about? This course is all about giving you the opportunity to develop the specialist skills and knowledge needed for management within the international hotel industry. Using a multi-disciplinary approach we help you to develop a strategic approach to hotel management and to the management of international hotel products and services within a constantly changing global environment. And if you want to work abroad it would help to speak another language and know about the tourism industry in general so we give you the chance to study either languages or tourism too. Incidentally if you already have a related HND qualification, you can enter directly into the final year of the degree. Other qualifications may also exempt you from part of the course. Course content Level 4 - Food and Beverage Operations - Hotel Accommodation Operations - Personal and Professional Development for Managers - Business Environment for Tourism, Hospitality and Leisure - Management Information. Level 5 - Restaurant and Food Management - Hotel Accommodation Management - Managing People in Practice - Hotel Sales and Guest Relations - Management Accounting and Decision-making. Level 6 Compulsory modules - Strategic Hospitality Management - Perspectives for the International Hotel Industry - Hotel Project Management - Dissertation. Optional modules Choose ONE Business option from: - Financial Management - Global Marketing - International Human Resource Management. You will also choose to study either a Language or Tourism option and will take ONE module in either of these subjects in each year of study. Languages offered are: - Spanish - French - Italian. Choosing the Tourism option, means that you will study: - Introduction to Tourism (Level 4) - Tourism Issues (Level 5) - Resort and Casino Management (Level 6). Back to Search Page Entry criteria GCE A/VCE A level: 180 points, We expect a percentage of these to be at GCE A/VCE A level. Points generated by GCE AS/VCE AS level and Key Skills qualifications, will be considered. BTEC National Diploma: Merit overall Access: Pass Students who have a related HND qualification or equivalent and have at least one year’s work experience, or those who have completed a relevant Foundation Degree can apply to join the final year of this course. The final year of this course is completed by full-time study only. International entry criteria International students need to meet our English language requirement at either IELTS at 5.5 or above, TOEFL paper based test score at 525 or above, TOEFL computer based test score at 196 or above, TOEFL internet based test score at 69 or above. Contact our International Office to find out what international qualifications you need to get onto a course www.tvu.ac.uk/international During the course Notable aspects If students already hold a related HND qualification, they may enter directly into the Final Year of the degree. Other qualifications may also exempt them from part of the course. Work experience available The work experience element of the course may be gained through a work placement that must be undertaken in an international hotel company abroad – this will enable you to demonstrate experience of living and working in more than one country. If you have previously lived and worked in another country, you will be able to do this placement in the UK. The work experience element may also be accredited through previous experience or part-time work while studying, providing the work experience is with an international hotel company and you can demonstrate experience of living and working in more than one country. On course completion Career progression Our BA (Hons) International Hotel Management course aims to open doors. We give you all the knowledge, experience and skills you’ll need to go out and start a rewarding career in the field of hotel management. And one of the real bonuses of working in this business is the possibility of working in other countries and experiencing other cultures. We’ll have done our bit – now it’s up to you. Study progression The ability to live and work successfully in another country is essential if you want to progress in international hotel management. And on this course there are several ways of fulfilling this aspect of your studies. Firstly we can give you the chance to do it with a work placement that has to be undertaken in an international hotel company abroad. Or if you’ve already previously lived and worked in another country, you’ll be able to do this placement in the UK. Alternatively the work experience element may be accredited through previous experience or part-time work while studying, providing the work experience is with an international hotel company and you can demonstrate experience of living and working in more than one countryПреведен текст:

Обобщение
Този курс дава възможност на студентите за разработване на специализирани умения и знания, необходими за управление по международните хотелиерството. Като мултидисциплинарен подход към управлението на международните продукти хотел и услуги, тя им помага да развият стратегически подход за управление на хотели в рамките на постоянно променящата се глобална среда.

Курсът е предназначен за тези, които искат да се съсредоточат върху хотелиерския сектор и предлага възможност за съчетаване на обучението си или с език или туризъм опции за всяка година.
Обратно към търсенето страница
Детайли
Какво 'е всичко това?

Този курс е за всички ви дава възможност за развитие на специализирани умения и знания, необходими за управление по международните хотелиерството.

С помощта на мултидисциплинарен подход, който да ви помогне да разработи стратегически подход за управление на хотели и за управлението на международните хотелски продукти и услуги в рамките на постоянно променящата се глобална среда. И ако искате да работите в чужбина, това ще помогне да се говори на друг език и знаят за туристическата индустрия като цяло, така ние ви даваме възможност да учат или езици, на туризма също.

Между другото, ако вече имате, свързани с квалификацията HND, можете да въведете директно в последната година от степен. Други квалификации може да ви освободи от част от курса.

Съдържание на учебната дисциплина

Ниво 4

- Храните и напитките
- Хотел Настаняване операции
- Лично и професионално развитие за мениджъри
- Бизнес среда за туризма, хотелиерството и свободно време
- Управление на информация.

Ниво 5

- Ресторант и храните за управление
- Управление на хотел Настаняване
- Управление на хора на практика
- Хотел Продажби и връзки за гости
- Управление на счетоводството и вземане на решения.

Ниво 6

Задължителни модули

- Стратегическо управление за хотели
- Перспективи за Международния хотелиерството
- Управление на проект Hotel
- Дисертация.

Допълнителни модули

Изберете Бизнес опция от:

- Финансов мениджмънт
- Глобален маркетинг
- Международно управление на човешките ресурси.

Вие също така ще избират да учат или на езика или туризъм вариант и ще вземе един модул във всеки от тези предмети за всяка година от проучването. предлаганите езици са:

- Испански
- Френски
- Италия.

Изборът на варианта на туризма, означава, че ще проучи:

- Въведение в туризма (Ниво 4)
- Въпросите на туризма (ниво 5)
- Resort и мениджмънт "Казино (ниво 6).

Обратно към търсенето страница
Влизане критерии
GCE A / VCE ниво: 180 точки, Очакваме процент от тези да бъде най-GCE A / VCE ниво. Изтъква, генерирани от GCE AS / VCE, тъй като нивото и квалификацията Ключови умения, да бъдат разглеждани.

BTEC Национална диплома: Лоялност цялостната

Достъп: Pass

Студентите, които имат квалификация, свързани HND или еквивалентни и имат най-малко една година? И професионален опит, или тези, които са завършили съответната основна степен могат да кандидатстват за членство в последната година на този курс. В последната година на този курс се допълва от пълно работно време изследване.

Международната критерия за участие
Международната студентите трябва да отговарят на нашите изисквания английски език или IELTS 5.5 или по-горе, хартия на тест TOEFL резултат при 525 или по-горе, компютърът на тест TOEFL резултат на 196 или по-висока, интернет базиран TOEFL тест резултат на 69 или повече. Свържете се с нашия Международното бюро, за да разберете какви международни квалификации трябва да поеме курс www.tvu.ac.uk / международни По време на курса

Известни аспекти
Ако студентите вече притежава квалификация, свързани HND, те могат да влизат директно в последната година от степен. Други квалификации може да ги освободи от част от курса.

Професионален опит на разположение
Елементът трудов стаж на курса може да се постигне чрез стаж, които трябва да бъдат предприети в международна компания, хотел в чужбина? Това ще ви даде възможност да се докаже опит за живот и работа в повече от една държава. Ако преди това сте живели и работили в друга страна, ще бъдете в състояние да направи това разположение в Обединеното кралство. Елементът трудов стаж могат да бъдат акредитирани посредством предишен опит или на непълно работно време по време на обучение, осигуряване на професионален опит е с международна компания, хотела и може да докаже възможност за живот и работа в повече от една държава.
На завършен курс

Кариера прогресия
Нашите BA (Hons) Международен хотелиерски мениджмънт курс има за цел да отвори врати.

Ние ви даваме всички знания, опит и умения? Трябва ще да изляза и да започне възнаграждаване кариера в областта на хотелиерството. И един от реалните бонуси на работещи в този бизнес, е възможността за работа в други страни и живеещи в други култури.

Ние? Ще си свършили малко? сега? е до вас.

Проучване прогресия
Възможността да се живее и работи успешно в друга страна, е от съществено значение, ако искате да се развивате в международен хотелски мениджмънт. И по този Разбира се, има няколко начина за изпълнение на този аспект от обучението си.

Първо можем да ви дадем възможност да го направите с работно място, което трябва да бъдат предприети в международна компания, хотел в чужбина. Или, ако сте? Вече сте по-рано са живели и работили в друга страна, вие ще бъдете в състояние да направи това разположение в Обединеното кралство. Като алтернатива на елемента трудов стаж могат да бъдат акредитирани посредством предишен опит или на непълно работно време по време на обучение, осигуряване на професионален опит е с международна компания, хотела и може да докаже възможност за живот и работа в повече от една страна
Коментирай свободно:

Вземи линк: