Извършен преводОригинален текст:

• Volume • Weight • User-defined quantities • Numerical techniques: –Modified Feasible Directions method – Singular Value Decomposition technique – Linear, quadratic and cubic approximations – Restart and restore options • Results: –Output file –X-Y convergence and sensitivity plots – Color filled, colored line contour plots, and vector plots of displacement, stress, strain, temperature, temperature gradient, and heat flux for the current model. –Animation and plots of deformed shapes for linear static analysis and mode shapes for frequency and buckling analyses. – Tabular data reports The High Frequency Electromagnetic Simulation and Analysis Package (COSMOSHFS Suite) COSMOSHFS consists of 3 modules for high frequency electromagnetic applications. Applications include radio frequencies, microwave, millimeter-wave, wireless, passive wave guide components, MHMIC, MMIC, microstrip, stripline, launches, coupling structures, connectors, transitions, discontinuities, spiral inductors, interdigitated, capacitors, filters, and hybrids. The three modules are: COSMOSHFS 2D COSMOSHFS 2D module is an integrated package for the electromagnetic analysis and simulation of transmission lines and guiding structures. It combines quasistatic, frequency-dependent and time domain analyses to characterize the propagation characteristics of arbitrary microwave and mm-wave guiding structures and digital circuit interconnects. It can easily be interfaced to time domain circuitПреведен текст:

? Обем
? Тегло
? Потребителски определени количества
? Числени техники:
? Промяна осъществим метод Указания
? Singular Value разлагане техника
? Линейни, квадратичен и кубични приближения
? Рестартирайте и възстановяване на опциите
? Резултати:
? Output файл
"X-Y конвергенция и чувствителност парцели
? Цвят пълни, цветна линия парцели контур и векторни парцели на изместване,
стрес, напрежение, температура, температурен градиент, и топлинния поток за текущия
модел.
Анимация и парцели на деформирани форми за линеен статичен анализ и режим
форми за честота и изкълчване анализи.
? Таблично доклади на данни
Върховният радиочестотна електромагнитна симулация
и анализ пакет (COSMOSHFS Suite)
COSMOSHFS се състои от 3 модула за приложения с висока честота електромагнитни.
Приложенията включват радиочестоти, микровълнова печка, мм-вълна,
безжични, пасивни компоненти вълна ръководство, MHMIC, MMIC, MicroStrip, отворена електромагнитна камера,
стартира прикачване структури, съединители, преходи, възникнали несъответствия, спирала
индуктори, interdigitated, кондензатори, филтри, както и хибриди. Трите модула са:
COSMOSHFS 2D
COSMOSHFS 2D Модулът е интегриран пакет за анализ на електромагнитни
и симулация на далекопроводи и ръководните структури. Той съчетава quasistatic,
честота-зависими и време анализи на домейн, за да характеризират
размножаване характеристики на произволно микровълнова печка и мм вълна ръководни
структури и цифрова верига връзката между. Тя може лесно да комуникира на време
домейн верига
Коментирай свободно:

Вземи линк: